Privacybeleid

Privacybeleid van sportvereniging sv de LAT

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die sportvereniging de Lange Afstand Tippelaars (hierna te noemen “sv de LAT”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien U lid wordt van sv de LAT, deelneemt aan een of meer van onze tochten of om een andere reden persoonsgegevens aan sv de LAT verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.


1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Sportvereniging de Lange Afstand Tippelaars, gevestigd te Amsterdam, KvK nummer 40532690

De functionaris leden/deelnemersbeheer is bereikbaar via inschrijving@delat.nl, of telefoonnummer 035-6913019.


Welke gegevens verwerkt sv de LAT en voor welk doel

2. met betrekking tot het lidmaatschap:

2.1 In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. voorletters, roepnaam, achternaam, geboortedatum, geslacht
 2. adres, postcode en woonplaats
 3. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
 4. overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts

2.2 sv de LAT verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor zover van toepassing voor de aan- en afmelden bij de bonden waarbij sv de LAT is aangesloten, voor de verstrekking van de door het lid aangevraagde informatie of het afhandelen van het van het lid verkregen informatie
 2. naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van sv de LAT
 3. naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, inschrijfgeld voor deelname aan tochten van sv de LAT, declaraties, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen
 4. naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om te vragen naar uw ervaringen met de LAT en u te informeren over de ontwikkelingen van de LAT.


3. met betrekking tot deelnemers aan de door sv de LAT georganiseerde tochten:

3.1 In het kader van deelname aan door sv de LAT georganiseerde wandeltochten

worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. voorletters, roepnaam, achternaam, geboortedatum, geslacht
 2. adres, postcode en woonplaats
 3. vereniging waarvan de deelnemers lid is en/of waarbij hij een wedstrijdlicentie heeft
 4. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)

3.2 sv de LAT verwerkt de in sub 3.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over uw deelname aan een tocht, het verstrekken van informatie over die tocht, zowel voorafgaande als na afloop van die tocht.
 2. naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over komende tochten en activiteiten van sv de LAT,
 3. naam, geboortejaar en vereniging worden gebruikt voor het publiceren van deelnemerslijsten aan langeafstandstochten van 80km of meer of uitslagen van door sv de LAT georganiseerde wedstrijden en prestatietochten. Met uw deelname aan deze tochten en of wedstrijden geeft u toestemming uw naam op deze lijsten te publiceren. Als u beslist uw naam niet op deze lijsten vermeld wilt hebben dient u dat speciaal aan te geven.

4. E-mail berichtgeving:

Sv de LAT gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van sv de LAT.

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

5.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft sv de LAT passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.


6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

6.1 Via de ledenadministratie van sv de LAT kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Sv de LAT zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

6.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

6.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop sv de LAT uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.

6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: inschrijving@delat.nl


7. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.